ജനസംസ്കൃതി ചര്‍ച്ചാ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം

.

Friday, June 11, 2010

ഒരു ജനസംസ്കൃതി ഗാനം

സംസ്കൃതി ജനസംസ്കൃതി

മാനവചരിത മാറ്റൊലി

യുഗയുഗങ്ങളായ് സമരധാരയില്‍

വളര്ന്നു വന്നു സംസ്കൃതി ജനസംസ്കൃതി

സിന്ധു തലോടിയ തടനിലങ്ങളില്‍

ടൈഗ്രിസ്‌ യുഫ്രെട്ടിസ് ഇടനിലങ്ങളില്‍

നൈല്‍ കുളിര്പ്പിടച്ച ധരണിയില്‍

മഞ്ഞ നദിയുടെ തീരതലങ്ങളില്‍

വളര്ന്നു വന്നു സംസ്കൃതി മാനവസംസ്കൃതി

രമ്യഹര്മ്യ ങ്ങള്‍ ഉത്തുംഗ സ്മാരകങ്ങള്‍

രാജപത്നികള്ക്കാ യ്‌ സപ്താല്ഭുകതങ്ങളായ്

ബാബല്‍ ഗോപുര, പിരമിഡ്, പിസ്സാകള്‍

അദ്ധ്വാനം പാരിനു സൗന്ദര്യഹേതു

വളര്ന്നുനവന്നു സംസ്കൃതി ജനസംസ്കൃതി


............................പി.കെ.മോഹന്ദാാസ്‌

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ http://www.google.com/transliterate/indic/Malayalam എന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് മലയാളത്തില്‍ (Manglish) ടൈപ്പ് ചെയ്ത് താഴെ അഭിപ്രായം എഴുതേണ്ട കോളത്തില്‍ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക

No comments:

Post a Comment